Rezervacija kapaciteta - do 06/2020.

Rezervacija kapaciteta - do 06/2020.

Preduvjet za ugovaranje usluga operatora jest podnošenje zahtjeva za rezervaciju kapaciteta koje energetski subjekt sa zakonskim pravom na pristup sustavu skladišta plina podnosi operatoru na objavljenim obrascima, a u skladu s rokovima propisanima V. izdanjem Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 50/2018) te Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 26/20.).
 1. Zahtjev za rezervaciju SBU-a  
 2. Zahtjev za rezervaciju pojedine stalne pojedinačne usluge   
 3. Zahtjev za rezervaciju prekidivih nenominiranih kapaciteta utiskivanja ili povlačenja
 
*Napomena:  Svi raspoloživi skladišni kapaciteti trenutačno su ugovoreni.


1. Zahtjev za rezervaciju SBU-a

Operator zaprima Zahtjev za rezervaciju SBU-a do 5. lipnja tekuće skladišne godine za sljedeću skladišnu godinu ili sljedeće skladišne godine, a uz njega je potrebno dostaviti priloge:
 • izvod iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva
 • kopiju važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti kojom ostvaruje pravo pristupa skladištu
 • obrazac o bonitetu BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana za tvrtke sa sjedištem u RH
 • iznimno za tvrtke sa sjedištem izvan RH od sudskog tumača ovjerene prijevode na hrvatski jezik financijskih izvješća za protekle tri godine ili drugi relevantan dokaz financijske sposobnosti sukladan propisima države sjedišta podnositelja
 • dokaz o uplati novčanog pologa ili bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 10%-tne vrijednosti usluge skladištenja iz dostavljenog zahtjeva, s tim da iznos ne može biti manji od 100.000,00 kn niti veći od 1.300.000,00 kn, a koju će Operator vratiti podnositelju zahtjeva nakon obostrano potpisanog Ugovora o skladištenju
 • iznimno od prethodno navedenoga, samo u slučaju pisane suglasnosti Operatora, podnositelj zahtjeva može dostaviti i običnu zadužnicu koju će Operator vratiti podnositelju nakon obostrano potpisanog Ugovora o skladištenju.

Raspodjela standardnih paketa skladišnog kapaciteta

Nakon zaprimanja Zahtjeva za rezervaciju SBU-a, operator sustava skladišta provodi postupak raspodjele SBU-a prema unaprijed definiranim pravilima propisanima V. izdanjem Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 50/2018) te Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 26/20.).
 • Najkasnije do 20. lipnja tekuće skladišne godine, Operator je dužan obavijestiti podnositelja zahtjeva o broju SBU-a koji su mu dodijeljeni u postupku raspodjele.
 • Operator će uz obavijest o dodjeli SBU-a Korisniku dostaviti i Tipski ugovor o skladištenju plina i Opće uvjete korištenja sustava skladišta plina, kao i Potvrdu o ugovorenoj usluzi SBU-a, a Korisnik ih je dužan potpisati i vratiti operatoru u roku od 10 (dana) dana od dana zaprimanja.
 • Ostane li neraspodijeljenih SBU-a na godišnjoj razini ili ako Operator ponuđeni Ugovor za ugovaranje usluge SBU-a zajedno s traženim sredstvima osiguranja plaćanja ne primi u propisanom roku (10 dana), Operator može navedene kapacitete ponuditi na tržištu u skladu s člankom 40. stavak 8. Pravila ili kao stalne pojedinačne usluge ili kao paket novih proizvoda.
 • Detaljnije informacije o procedurama korištenja kapaciteta sustava skladišta plina možete naći u poglavlju V. Pravila korištenja sustava skladišta plina: UPRAVLJANJE I NADZOR NAD SUSTAVOM SKLADIŠTA PLINA.