Rezervacija kapaciteta - 2017.

Rezervacija kapaciteta - 2017.

Preduvjet za ugovaranje usluga operatora jest podnošenje zahtjeva za rezervaciju kapaciteta koje energetski subjekt sa zakonskim pravom na pristup sustavu skladišta plina podnosi operatoru na objavljenim obrascima, a u skladu s rokovima propisanima Pravilima korištenja sustava skladišta plina - UPR-204/2016Izmjenom Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-011/2017Dopunom Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-017/2017. i Izmjenama Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-049/2017.
 1. Zahtjev za rezervaciju SBU-a  
 2. Zahtjev za rezervaciju pojedine stalne pojedinačne usluge   
 3. Zahtjev za rezervaciju prekidivih nenominiranih kapaciteta utiskivanja ili povlačenja
*Napomena za rokove rezervacije kapaciteta: Iznimno, rokovi za rezervaciju kapaciteta u 2017. g. definirani su Izmjenama Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-049/2017.


1. Zahtjev za rezervaciju SBU-a
 • podnosi se najkasnije do 31. siječnja tekuće skladišne godine za sljedeću skladišnu godinu ili sljedeće skladišne godine, a uz njega je potrebno dostaviti priloge:
 • izvod iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva;
 • kopiju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti kojom ostvaruje pravo pristupa sustavu skladišta plina;
 • obrazac o bonitetu BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana za tvrtke sa sjedištem u RH;
 • za tvrtke sa sjedištem izvan RH financijska izvješća za protekle tri godine ili drugi relevantan dokaz financijske sposobnosti sukladan propisima države sjedišta podnositelja;
 • običnu zadužnicu za ozbiljnost ponude u iznosu od 10% vrijednosti usluge skladištenja iz dostavljenog zahtjeva, s tim da iznos ne može biti manji od 100.000,00 kn ni veći od 1.300.000,00 kn, a koju će Operator vratiti podnositelju zahtjeva nakon obostrano potpisanog Ugovora o skladištenju.


Raspodjela standardnih paketa skladišnog kapaciteta

Nakon zaprimanja Zahtjeva za rezervaciju SBU-a, operator sustava skladišta provodi postupak raspodjele SBU-a prema unaprijed definiranim pravilima propisanima novim Pravilima korištenja sustava skladišta plina - UPR-204/2016 (Prilog 2.)Izmjenom Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-011/2017Dopunom Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-017/2017. i Izmjenama Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-049/2017.
Ako na temelju provedene raspodjele pojedinom podnositelju zahtjeva za rezervaciju SBU-a pripadne broj SBU-a manji od minimalnog obvezujućeg kapaciteta navedenog u njegovu zahtjevu, smatrat će se da taj podnositelj ne želi sklopiti Ugovor te će se provesti preraspodjela tog broja SBU-a drugim korisnicima.

 • Najkasnije do 15. veljače tekuće skladišne godine, operator je dužan obavijestiti podnositelja zahtjeva o broju SBU-a koji su mu dodijeljeni u postupku raspodjele.
 • Ako je raspodjelom pojedinom Korisniku dodijeljen broj SBU-a koji je jednak zahtijevanom broju ili je jednak ili veći od minimalnog obvezujućeg broja SBU-a iz zahtjeva Korisnika, Operator će uz obavijest o dodjeli SBU-a Korisniku dostaviti i Tipski ugovor o skladištenju plina i Opće uvjete korištenja sustava skladišta plina, kao i Potvrdu o ugovorenoj usluzi SBU-a, a Korisnik ih je dužan potpisati i vratiti operatoru u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja.
 • Ostane li neraspodijeljenih SBU-a na godišnjoj razini ili ako Operator ponuđeni Ugovor za ugovaranje usluge SBU-a zajedno s traženim sredstvima osiguranja plaćanja ne primi u propisanom roku (5 dana), Operator će navedene kapacitete ponuditi na tržištu kao stalne pojedinačne usluge ili kao paket novih proizvoda.
 • Detaljnije informacije o procedurama korištenja kapaciteta sustava skladišta plina možete naći u poglavlju V. Pravila korištenja sustava skladišta plina: UPRAVLJANJE I NADZOR NAD SUSTAVOM SKLADIŠTA PLINA.

POJEDINAČNE USLUGE OPERATORA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

2. Rezervacija stalnih pojedinačnih usluga  
 

Operator sustava skladišta plina na svojoj internetskoj stranici objavit će sve potrebne informacije o stalnim pojedinačnim uslugama koje namjerava ponuditi
(opis ponuđene usluge; početak i razdoblje tijekom kojega se nudi pojedina usluga; postupak rezervacije; pravila raspodjele).

Rokovi za rezervaciju stalnih pojedinačnih usluga:
 
Za razdoblje zakupa Rok operatoru za objavu potrebnih informacija Rok  korisniku za podnošenje zahtjeva za rezervaciju
Godišnje 28. veljače Do 10. ožujka tekuće skladišne godine za sljedeću skladišnu godinu
Mjesečno Najkasnije do petog dana tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec/e Do desetog dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec/e (najduže do kraja skladišne godine)
Dnevno Do 9:00 sati u tekućem danu za sljedeći dan/e  Do 9:30 sati u tekućem danu za sljedeći plinski dan*

*iznimno, rezervacija za dan ili dane blagdana i prvi sljedeći radni dan iza blagdana podnosi se tijekom radnog dana koji neposredno prethodi danu ili danima blagdana
 • Zahtjev za rezervaciju stalne pojedinačne usluge obvezujuća je ponuda korisnika sustava skladišta plina za ugovaranje pojedine stalne pojedinačne usluge.
 • Korisnici sustava skladišta plina koji nisu u ugovornom odnosu s operatorom sustava skladišta plina dužni su u trenutku podnošenja zahtjeva uz njega priložiti: 
  • izvod iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva;
  • kopiju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti kojom ostvaruje pravo pristupa sustavu skladišta plina;
  • obrazac o bonitetu BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana za tvrtke sa sjedištem u RH;
  • za tvrtke sa sjedištem izvan RH financijska izvješća za protekle tri godine ili drugi relevantan dokaz financijske sposobnosti sukladan propisima države sjedišta podnositelja;
  • običnu zadužnicu za ozbiljnost ponude u iznosu od 10% vrijednosti usluge skladištenja iz dostavljenog zahtjeva, s tim da iznos ne može biti manji od 100.000,00 kn ni veći od 1.300.000,00 kn, a koju će Operator vratiti podnositelju zahtjeva nakon obostrano potpisanog Ugovora o skladištenju.
    
 • Obrasci za rezervaciju stalnih  pojedinačnih usluga zakupa:
3. Rezervacija prekidivih nenominiranih kapaciteta

Zahtjev za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja i zahtjev za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini podnose se na objavljenim obrascima najmanje 5 (pet) radnih dana prije početka korištenja usluge.
 • Prekidivi nenominirani kapaciteti utiskivanja i prekidivi nenominirani kapaciteti povlačenja na dnevnoj razini dodijeliti će se na zahtjev svakom Korisniku, koji ima ugovoren SBU.
 • Dostava Zahtjeva za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja i/ili prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini obvezujuća je ponuda korisnika sustava skladišta plina za ugovaranje usluge prekidivoga nenominiranog kapaciteta.
 • Operator sustava skladišta plina dužan je obavijestiti korisnika sustava skladišta plina o dodjeli prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja i/ili nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini 2 (dva) dana prije početka korištenja usluge i dostaviti mu Potvrdu o ugovorenoj usluzi - utiskivanje / povlačenje temeljem koje stječe pravo na nominaciju prekidivih nenominiranih kapaciteta.