Arhiva 07/2020.

Arhiva 07/2020.

Poštovani sadašnji i budući korisnici sustava skladišta plina,

ovim vas putem obavještavamo da Operator sustava skladišta plina, sukladno članku 72.c. Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 50/18, 26/20) (dalje: Pravila), objavljuje relevantne informacije za ugovaranje usluge SBU-a od 1. 4. 2021. do 31. 3. 2026.:

Raspoloživi broj Standardnih paketa skladišnog kapaciteta (dalje: SBU) iznosi:
 
BROJ SBU-a U SKLADIŠNOJ GODINI
2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
54 54 54 54 54
 

SBU je definiran ovim parametrima:
a) radnim volumenom gdje je radni volumen jednoga SBU-a utvrđen u iznosu od 50 GWh
b) pridruženom krivuljom utiskivanja 
c) pridruženom krivuljom povlačenja. 
 
  • Rok na koji se nudi usluga zakupa SBU-a jest 5  godina.
  • Rok zaprimanja zahtjeva za rezervaciju SBU-a jest 19. lipnja 2020. godine.
  • Rok za dostavljanje obavijesti o broju dodijeljenih SBU-a temeljem pristiglih zahtjeva jest 26. lipnja 2020. godine.
Zahtjev za rezervaciju SBU-a podnosi se sukladno uvjetima i na način propisan Pravilima:
-     izvod iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva
-     kopiju važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti kojom ostvaruje pravo pristupa skladištu
-     obrazac o bonitetu BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana za tvrtke sa sjedištem u RH
-     iznimno, za tvrtke sa sjedištem izvan RH, od sudskog tumača ovjerene prijevode na hrvatski jezik financijskih izvješća za protekle tri godine ili drugih relevantnih dokaza financijske sposobnosti sukladno propisima države sjedišta podnositelja
-     dokaz o uplati novčanog pologa ili bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 10% vrijednosti usluge skladištenja iz dostavljenog zahtjeva, s tim da iznos ne može biti manji od 100.000,00 kn ni veći od 1.300.000,00 kn, a koju će Operator vratiti podnositelju zahtjeva u roku od osam dana od dana zaprimanja sredstva osiguranja plaćanja definiranog u Potvrdi o ugovorenoj usluzi
-     iznimno, podnositelj zahtjeva može dostaviti i običnu zadužnicu koju će Operator vratiti podnositelju u roku od osam dana od dana zaprimanja sredstva osiguranja plaćanja definiranog u Potvrdi o ugovorenoj usluzi, i to samo u slučaju pisane suglasnosti Operatora nakon ocjene boniteta temeljem upita podnositelja zahtjeva i unaprijed dostavljenog obrasca BON 1 i BON 2 najmanje 5 radnih dana prije roka za dostavu zahtjeva za rezervaciju.
  • Dostava Zahtjeva za rezervaciju SBU-a : 
  - Zahtjev se Operatoru dostavlja  isključivo preporučenom pošiljkom s naznakom: „Zahtjev za rezervaciju SBU-a – NE OTVARATI“,  pri čemu se smatra da je Operator Zahtjev za rezervaciju SBU-a zaprimio u trenutku njegove predaje pošti
- Operator će odbaciti Zahtjeve za rezervaciju SBU-a uz koje Podnositelji nisu dostavili priloge iz članka 40. stavka 7. Pravila, kao i one koji nisu dostavljeni na način propisan Pravilima i obrascem Zahtjeva za rezervaciju SBU-a.
- Zakup usluge SBU-a u razdoblju od 1. travnja 2021. do 31. ožujka 2026. ugovarat će se na temelju:
Tipskog Ugovora o skladištenju plina 
Potvrde o ugovorenoj usluzi SBU-a
Potvrde o ugovorenoj usluzi zakupa prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini 
Potvrde o ugovorenoj usluzi zakupa prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja na dnevnoj razini
Sporazuma o pristupu IT platformi
Popisa ovlaštenja - Prilog 1 Sporazuma
Teksta bankovne garancije radi osiguranja plaćanja prema Ugovoru.

 
Pojedinačne stalne usluge:

Bude li Operator, sukladno tehničkim mogućnostima, mogao ponuditi neku od pojedinačnih stalnih usluga, potencijalne će korisnike o tome pravodobno obavijestiti.