Podzemno skladište plina

Osnovni podaci

Puni naziv Društva: Podzemno skladište plina, društvo s ograničenom odgovornošću za skladištenje plina

Skraćeni naziv Društva: Podzemno skladište plina d. o. o.
Sjedište / adresa Društva: Veslačka 2-4, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
MBS: 080679079
OIB: 82292688592
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 535.020.100,00 kuna
IBAN: HR70 2340009 1110364856
telefon: 01 / 6053 111
faks: 01 / 6053 112
e-mail: psp@psp.hr

Osoba ovlaštena za zastupanje:
Vlado Vlašić, dipl. oec., direktor Društva

Osnivač i jedini član Društva:
Plinacro d. o. o. za transport prirodnog plina
Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska


 
Povratak na vrh Povratak na vrh