Podzemno skladište plina

Direktori sektora

- direktor Sektora tehnološkog upravljanja: Gracijan Krklec, dipl. ing. naft. rud.

- direktor Sektora razvoja i investicija: Danijel Jozić, dipl. ing. el.

- direktorica Sektora ekonomskih poslova: mr. sc. Renata Novosel-Belavić, dipl. oec.

- direktor Sektora općih poslova: Dinko Suton, struč. spec.

Povratak na vrh Povratak na vrh