Podzemno skladište plina

Arhiva natječaja za nabavu roba, radova i usluga

- Dana 26. 8. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-086/21-DD za Brtveni materijal. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 4. 8. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-085/21-ŽK za Izvođenje rudarskih radova u bušotinama PSP-a Okoli na eksploatacijskom polju ugljikovodika „PSP Okoli“. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.
*Obavještavamo potencijalne ponuditelje da je produljen rok za dostavu ponuda za nadmetanje broj PN-085/21-ŽK za Izvođenje rudarskih radova u bušotinama PSP-a Okoli na eksploatacijskom polju ugljikovodika „PSP Okoli“, objavljeno na službenim stranicama Društva dana 4. 8. 2021. g. Novi rok za dostavu ponuda jest 10. 9. 2021. g. do 12.00 sati. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. 7. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-084/21-DD za Usluge transporta prilikom izvođenja rudarskih radova na bušotinama eksploatacijskog polja „PSP Okoli“. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 15. 7. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-081/21-SV za Održavanje sustava tehničke zaštite. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 6. 7. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-077/21-SV za Nabavu svjetiljka nužne rasvjete. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 6. 7. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-076/21-SV za Trietilenglikol "Pure" (TEG). Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 17. 6. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-073/21-ŽK za Održavanje elektromotora. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 8. 6. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-068/21-ŽK za Uslugu interne revizije. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-067/21-ŽK za Najam ispisnih rješenja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-066/21-SV za Zaštitnu obuću. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-065/21-SV za Zaštitnu odjeću. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 26. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-064/21-DD za Ostale radove održavanja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-060/21-SV za Održavanje blokadnih uređaja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-058/21-DD za Opremu za košnju. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-055/21-ŽV za Nabavu higijensko-sanitarnog materijala. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 4. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-057/21-SV za Strojarsku opremu i alat. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. 4. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-054/21-DD za Rekonstrukciju razvodnog ormara kotlovnice. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 20. 4. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-053/21-SV za Laboratorijske analize voda. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 4. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-048/21-DD za Strojarsku opremu i alat. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 4. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-047/21-SV za Ispitivanje izolacije cjevovoda strujnom metodom. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 4. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-046/21-SV za Izradu i dobavu procesnih filtara. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 24. 3. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-038/21-DD za Nabavu rezervnih dijelova za plinski motor Waukesha 275 GL. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 24. 3. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-037/21-DD za Rezervne dijelove za MK 1, 2, 5 N. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 23. 3. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-033/21-ŽK za Automatizaciju upravljanja bušotina PF1. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 2. 3. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-025/21-DD za Građevinske radove održavanja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 25. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-022/21-ŽK za Nabavu uredskog materijala. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 24. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-024/21-SV za Pregled i ispitivanje radne opreme. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 19. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-020/21-SV za Servis trafostanica i uklanjanje nedostataka. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 19. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-019/21-ŽK za Rekonstrukciju mjerenja protoka plina na PF3. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 15. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-016/21-SV za Mehaničko-kemijska čišćenja i odziv na hitne situacije u zaštiti okoliša za lokaciju PSP Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 9. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-015/21-ŽK za Ispitivanje sustava za otkrivanje, dojavu i gašenje požara, provjeru ispravnosti djelovanja sustava, ispitivanje boca za gašenje požara s CO2 i hitne intervencije. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 9. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-014/21-ŽK za Ispitivanje posuda pod tlakom. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 5. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-013/21-SV za Građevinsko održavanje bušotinskih radnih prostora i pristupnih putova na PSP Grubišno Polje. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 5. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-012/21-SV za Održavanje katodne zaštite. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 3. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-011/21-DD za Motorno ulje za plinske motore CHEVRON HDAX 5200 LA GEO 40. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 2. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-010/21-SV za Opskrbu električnom energijom. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 29. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-009/21-SV za Robu za potrebe čajne kuhinje. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 29. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-008/21-SV za Vodu za piće. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 29. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-006/21-ŽK za Uslugu mjerenja debljine stijenka cjevovoda. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-007/21-ŽK za Detaljni pregled Ex-opreme na regeneracijama, dehidracijama i slojnoj vodi. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 22. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-004/21-SV za INA - Kompresorsko ulje 3X za rad motokompresora. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 20. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-003/21-DD za Rezervne dijelove Waukesha 275 GL. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 18. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-164/20-SV za Tehnološko rješenje i izvedbeni projekt zbrinjavanja plinovitih viših i cikličkih ugljikovodika iz ispuha dehidracijskih jedinica. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 14. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-001/21-DD za Prijevoz zaposlenika. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 23. 12. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-163/20-SV za Rezervne dijelove MK 1, 2, 5N. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 16. 12. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. IPN-091/20-ŽK za Održavanje čistoće poslovnog prostora i rad u čajnoj kuhinji na lokaciji Veslačka, Zagreb. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 16. 12. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-161/20-ŽK za Održavanje čistoće poslovnog prostora i rad u čajnoj kuhinji na lokaciji PSP-a Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 25. 11. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-155/20-ŽK za Održavanje čistoće poslovnih prostora i rad u čajnoj kuhinji na lokacijama Okoli i Veslačka. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 23. 10. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-150/20-ŽK za Nabavu prirodnog plina za potrebe interne potrošnje (2020. / 2021.) te dozvoljene pogonske gubitke PSP-a Okoli u plinskoj godini 2020. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 29. 9. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-129/20-SV za Zimsku službu. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 4. 9. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-118/20-DD za Baždarenje i ispitivanje sigurnosnih ventila. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 24. 7. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-105/20-SV za Rekonstrukciju sustava upravljanja – DCS. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- 20. 5. 2020.: *Obavještavamo potencijalne ponuditelje da je produljen rok za dostavu ponuda za javno nadmetanje br. PN-074/20-DD, raspisano dana 29. 4. 2020., za Nabavu opreme, puštanje u rad i održavanje opreme za Podzemno skladište plina „Grubišno Polje“. Novi rok za dostavu ponuda jest 27. 5. 2020. u 12.00 sati. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 29. 4. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-074/20-DD za Nabavu opreme, puštanje u rad i održavanje opreme za Podzemno skladište plina „Grubišno Polje“. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 3. 2. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-012/20-DD za Rekonstrukciju mjerenja protoka plina na dvije platforme. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 31. 1. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-015/20-SV za Opskrbu električnom energijom. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.​

- Dana 17. 1. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-002/20-SB za Prijevoz zaposlenika. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 30. 12. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-137/19-SV za Strojarsko održavanje postrojenja i kompresorske stanice. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 24. 12. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-136/19-SV za Mehaničko-kemijska čišćenja i odziv na hitne situacije u zaštiti okoliša. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 3. 12. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-130/19-SB za Nadogradnju sustava tehničke zaštite. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 27. 11. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-123/19-SV za Nabavu i polaganje svjetlovodnog kabela. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 8. 11. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-115/19-SV za Zaštitarske usluge na lokacijama Okoli i Zagreb. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 4. 10. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-097/19-SV za Zimsku službu. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 17. 9. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-088/19-DD za Nabavu prirodnog plina za potrebe očuvanja tehničke sigurnosti plinskog sustava. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 13. 9. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-087/19-SB za Nabavu prirodnog plina za potrebe interne potrošnje i dozvoljene gubitke PSP-a Okoli u plinskoj godini 2019. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 13. 9. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-086/19-JJ za Rekonstrukciju paljenja regeneracija. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 23. 8. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-081/19-SV za Nabavu prirodnog plina za potrebe očuvanja tehničke sigurnosti plinskog sustava. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 8. 8. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-079/19-DD za Rekonstrukciju hidrauličkog uređaja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 8. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-077/19-SV za Automatizaciju upravljanja bušotina. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 8. 7. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-066/19-DD za nabavu Antifriza AL-40 za rad motokompresorskih jedinica. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 8. 7. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-065/19-DD za Građevinske radove održavanja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 3. 5. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-052/19-SV za Održavanje DCS-a i instrumentacije. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 5. 4. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-041/19-JJ za Zaštitnu odjeću. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 26. 3. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-037/19-SV za Građevinsko održavanje bušotinskih krugova na eksploatacijskom polju ugljikovodika Grubišno Polje. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 8. 3. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-030/19-SV za Baždarenje i ispitivanje sigurnosnih ventila. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 2. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-017/19-SV za Nabavu prirodnog plina u funkciji rada PSP-a Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 4. 2. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-012/19-SV za Opskrbu električnom energijom. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 4. 1. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-002/19-JJ za Robu za čajnu kuhinju. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 4. 1. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-001/19-ARW za Zaštitarske usluge na lokacijama Okoli i Zagreb. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 21. 12. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-124/18-SV za Nabavu prirodnog plina u funkciji rada te za potrebe interne potrošnje PSP-a Okoli u 2019. godini. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 20. 12. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-120/18-JJ za Rezervne dijelove regulacijskog ventila Master flo P25E. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 18. 12. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-123/18-JJ za Rekonstrukciju upravljačkih ormara MK-3 i MK-4. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 12. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-117/18-SV za Prijevoz zaposlenika. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 12. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-112/18-SV za Nabavu robe za potrebe čajne kuhinje. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 31. 10. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-107/18-JJ za Izradu i dobavu prečistača. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 19. 10. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-102/18-ARW za Zamjenu ugradbenog ventila (teh. oznaka 503). Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 9. 10. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-100/18-SV za Servis i popravak dišnih ventila i zaustavljača plamena. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 5. 10. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-097/18-ARW za Zimsku službu. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 21. rujna 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-092/18-ARW za Izradu i dobavu prečistača TEG-a. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 13. rujna 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-089/18-SV za Mehaničko-kemijska čišćenja i odziv na hitne situacije u zaštiti okoliša za lokaciju PSP Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 12. rujna 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-087/18-ARW za Nabavu brtvenog materijala (servis MK-jedinica, posude pod tlakom, ...). Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 3. rujna 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-082/18-SV za Servis plinske kotlovnice. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 29. kolovoza 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-080/18-ARW za Nabavu alata za električare. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 22. kolovoza 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-079/18-SV za Nabavu prirodnog plina u funkciji rada te za pokriće dozvoljenih pogonskih gubitaka PSP-a Okoli u 2018. godini. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 31. srpnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-078/18-ARW za Nabavu vode za piće. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 31. srpnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-077/18-SV za Rekonstrukciju hidrauličkih uređaja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 27. srpnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-076/18-ARW za Nabavu vozila putem operativnog leasinga. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 27. srpnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-075/18-SV za Nabavu trietilenglikola "Pure" (TEG). Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. svibnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-065/18-SV za Nabavu antifriza AL-40 za rad motokompresorskih jedinica. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 14. svibnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-062/18-SV za Nabavu prirodnog plina za internu potrošnju PSP-a Okoli u plinskoj godini 2018. (lipanj - kolovoz 2018.). Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 14. svibnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-060/18-SV za Rekonstrukciju mjerenja protoka plina na mjernom separatoru PF4. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 11. svibnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-058/18-MD za Tehničke plinove za rad kromatografa. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 2. svibnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-053/18-ARW za Izradu i dobavu bušotinskih prečistača. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 23. travnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-050/18-MD za Nabavu INA-kompresorskog ulja 3X za rad motokompresora. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 17. travnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-048/18-ARW za Održavanje zelenih površina PSP-a Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 13. travnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-047/18-SV za Radove građevinskog održavanja na postrojenju PSP-a Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 12. travnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-046/18-SV za Zbrinjavanje otpada pri izvođenju rudarskih radova na bušotinama eksploatacijskog polja ugljikovodika "Grubišno Polje". Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 9. travnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-045/18-SV za Nabavu antifriza AL-40 za rad motokompresorskih jedinica. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 3. travnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-042/18-ARW za Građevinsko održavanje bušotinskih krugova na eksploatacijskom polju ugljikovodika "Grubišno Polje". Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 29. ožujka 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-039/18-ARW za Nabavu instrumentalnoga radnog stola. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 16. ožujka 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-033/18-MD za Izvođenje rudarskih radova u bušotinama PSP-a Okoli na eksploatacijskom polju ugljikovodika "PSP Okoli". Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 9. ožujka 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-032/18-ARW za Baždarenje i ispitivanje sigurnosnih ventila. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 1. ožujka 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-031/18-ARW za Hidrodinamička mjerenja (HDM) na 19 bušotina PSP-a Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje*Obavještavamo sve potencijalne ponuditelje da je rok za dostavu ponuda po nadmetanju br. PN-031/18-ARW produžen do 16. 3. 2018. do 12:00 sati.

​- Dana 28. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-028/18-MD za Opskrbu električnom energijom. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-027/18-SV za Nabavu prirodnog plina za internu potrošnju PSP-a Okoli u plinskoj godini 2018. (travanj 2018.). Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 26. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-025/18-SV za Nabavu udesive sapnice s aktuatorom za regulaciju protoka plina u objektu 540. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 21. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-019/18-ARW za Usluge transporta prilikom izvođenja rudarskih radova na bušotinama eksploatacijskog polja PSP Okoli i Grubišno Polje (transport opreme i sredstava izvođača rudarskih radova). Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 14. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-015/18-SV za Nabavu rezervnih dijelova za MK 5N / Spare Parts for 7 HOSS6. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 6. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-012/18-SV za Instrumentacijske radove na zamjeni ulazno-izlaznog separatora. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 1. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-009/18-MD za Nabavu ulja Mobil-Pegasus 805 SAE-40. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 26. siječnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-004/18-MD za Izradu dokumentacije za viši razred postrojenja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 4. siječnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-109/17-SV za Radove zamjene ulazno-izlaznog separatora. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.
 
Povratak na vrh Povratak na vrh