7.5. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

7.5. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

28. 9. 2022.: Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, provedenom o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina
Na temelju Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 391-26/22-01/2; Ur. broj: 371-06-22-4) od 23. rujna 2022. godine, Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donijela je Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina, koje su 26. rujna 2022. godine objavljene u Narodnim novinama broj 111/22.
O prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je trajalo od 2. do 16. rujna 2022. godine. Tijekom javnog savjetovanja pristigla je jedna primjedba/prijedlog:

 

2. 9. 2022.: Poziv za sudjelovanje na javnom savjetovanju

Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javnog savjetovanja o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina.
Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.
Javno savjetovanje održat će se u razdoblju od 15 dana, koje počinje danom 2. rujna 2022., a završit će 16. rujna 2022.
Na temelju članka 92. Zakona o tržištu plina (Narodne novine br. 18/18 i 23/20) tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. - kao operator sustava skladišta plina - predlaže Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina (50/18, 26/20 i 58/21).

Postupak savjetovanja:

  1. Svoje prijedloge i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe
  2. Ispunjeni obrazac primjedba u word i PDF verziji molimo pošaljite na e-mail adresu: prodaja@psp.hr 
  3. Pritom molimo da u naslovu e-mail poruke navedete: Savjetovanje-2022-01
  4. Obrazac imenujte "Savjetovanje-2022-01 IME.doc", gdje IME znači skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.
Prilozi: