6.2.1. Arhiva

6.2.1. Arhiva

1) ZAKONSKI PROPISI:
- Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09)
- Zakon o tržištu plina (NN 28/13NN 14/14 i NN 16/2017)
- Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i NN 14/14)
- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 94/13 i NN 14/14)
- Zakon o koncesijama (NN 125/08)
 

2) PODZAKONSKI AKTI:
- Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 108/20)
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za treće regulacijsko razdoblje 2022. - 2026. (NN 36/22)
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. (NN 122/16)
- Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. (HERA)
- Odluka o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske (NN 63/22
- Odluka Vlade RH o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 78/14)
- Uredba o uklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22NN 106/22NN 121/22 i NN 156/22)
- Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina (NN 29/14)
- Odluka Vlade RH o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (NN 29/14)
- Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 158/13
- Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 74/17)
- Izmjene i dopuna Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 116/2016)
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine (NN 23/18
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (NN 127/17)
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za prvo regulacijsko razdoblje (2014. - 2016.) (NN 28/14)
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (NN 16/20
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. (NN 60/18 i NN 61/18)
- Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18 i NN 25/19)
- Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 22/14)
- Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 48/18 i NN 58/18)
- Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/18 i NN 14/20
- Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/13)
- Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (NN 151/0813/09, 2/11)
- Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 3/2017)
- Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 2/2017)
- Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 12/2014)
- Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (NN 23/16
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 3/2017)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 2/2017)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 11/2016)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 2/2016)
- Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (NN 142/13)
- Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (NN 46/18)
- Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 95/18)
- Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (NN 9/00)
- Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (NN 40/11)  


3)  ZAKONI I PROPISI EUROPSKE UNIJE:

  •