5.2. Cijene nestandardnih usluga

5.2. Cijene nestandardnih usluga

Cijene nestandardnih usluga definirane su Cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina koji je dana 14. rujna 2022. godine donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija u skladu s Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenoga prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine br. 48/1825/19134/21 i 9/22).