Arhiva 07/2021.

Arhiva 07/2021.

Poštovani sadašnji i budući korisnici sustava skladišta plina!

Ovim vas putem obavještavamo da Operator sustava skladišta plina, sukladno članku 13. Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 58/21), objavljuje relevantne informacije za ugovaranje usluge SBU-a od 1. 4. 2022. do 31. 3. 2027.:
 
Raspoloživi broj Standardnih paketa skladišnog kapaciteta (dalje: SBU) iznosi:
 
BROJ SBU-a U SKLADIŠNOJ GODINI
2022. 2023. 2024. 2025. 2026.
32 32 32 32 32
 
 
SBU je definiran ovim parametrima:
a) radnim volumenom gdje je radni volumen jednoga SBU-a utvrđen u iznosu od 50 GWh
b) pridruženom krivuljom utiskivanja
c) pridruženom krivuljom povlačenja.
 
 
 Rok na koji se nudi usluga zakupa SBU-a jest maksimalno 5 godina.
 Rok zaprimanja zahtjeva za rezervaciju SBU-a na adresi Operatora jest 17. lipnja 2021. godine.
 Rok za dostavljanje obavijesti o broju dodijeljenih SBU-a te o rezultirajućoj aukcijskoj premiji za svaku skladišnu godinu temeljem pristiglih zahtjeva jest 25. lipnja 2021. godine.

Zahtjev za rezervaciju SBU-a podnosi se sukladno uvjetima i na način propisan Pravilima korištenja sustava skladišta plina (NN 50/18, 26/20 i 58/21) (dalje u tekstu: Pravila):

- Zahtjev za rezervaciju SBU-a podnosi se na obrascu: Zahtjev za rezervaciju standardnog paketa skladišnog kapaciteta.
- Dostava zahtjeva za rezervaciju SBU-a obvezujuća je ponuda podnositelja zahtjeva za ugovaranje usluge SBU-a.
- Uza zahtjev za rezervaciju SBU-a potrebno je priložiti:
      - izvod iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva
      - kopiju važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti kojom ostvaruje pravo pristupa skladištu
      - obrazac o bonitetu BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana za tvrtke sa sjedištem u RH
      - iznimno, za tvrtke sa sjedištem izvan RH, od sudskog tumača ovjerene prijevode na hrvatski jezik financijskih izvješća za protekle tri godine ili drugih relevantnih dokaza financijske sposobnosti sukladno propisima države sjedišta podnositelja ili ocjenu Operatoru prihvatljive bonitetne agencije
      - dokaz o uplati novčanog pologa ili bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude uz svaki pojedini Zahtjev u iznosu od:           
  •      750.000,00 kn za Zahtjev ukupno u zbroju do pet SBU-a
  •   1.500.000,00 kn za Zahtjev ukupno u zbroju od šest do deset SBU-a
  •   3.000.000,00 kn za Zahtjev ukupno u zbroju od 11 do 20 SBU-a
  •   4.500.000,00 kn za Zahtjev ukupno u zbroju od 21 do 30 SBU-a
  •   6.000.000,00 kn za Zahtjev ukupno u zbroju od 31 do 40 SBU-a
  • 10.000.000,00 kn za Zahtjev ukupno u zbroju više od 40 SBU-a,
a koju će Operator vratiti podnositelju zahtjeva u roku od osam dana od dana zaprimanja sredstva osiguranja plaćanja definiranoga u Potvrdi o ugovorenoj usluzi.

Iznimno, podnositelj zahtjeva može dostaviti i običnu zadužnicu koju će Operator vratiti podnositelju u roku od osam dana od dana zaprimanja sredstva osiguranja plaćanja definiranoga u Potvrdi o ugovorenoj usluzi, i to samo u slučaju pisane suglasnosti Operatora nakon ocjene boniteta temeljem upita podnositelja zahtjeva i unaprijed dostavljenog obrasca BON 1 i BON 2 najmanje 5 radnih dana prije roka za dostavu zahtjeva za rezervaciju.


Dostava Zahtjeva za rezervaciju SBU-a:

- Zahtjev se Operatoru dostavlja  isključivo preporučenom pošiljkom s naznakom: „Zahtjev za rezervaciju SBU-a – NE OTVARATI“,  pri čemu se smatra da je Operator Zahtjev za rezervaciju SBU-a zaprimio u trenutku zaprimanja Zahtjeva na adresi Operatora
- Operator će odbaciti Zahtjeve za rezervaciju SBU-a uz koje Podnositelj nije dostavio priloge iz članka 40. stavka 8. Pravila, kao i one koji nisu dostavljeni na način propisan Pravilima i obrascem Zahtjeva za rezervaciju SBU-a.
- Zakup usluge SBU-a u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2027. ugovarat će se na temelju:
Tipskog Ugovora o skladištenju plina 
Potvrde o ugovorenoj usluzi SBU-a
Potvrde o ugovorenoj usluzi zakupa prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini 
Potvrde o ugovorenoj usluzi zakupa prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja na dnevnoj razini
Sporazuma o pristupu IT platformi
Popisa ovlaštenja - Prilog 1 Sporazuma
Teksta bankovne garancije radi osiguranja plaćanja prema Ugovoru.

 
Pojedinačne stalne usluge:

Bude li Operator, sukladno tehničkim mogućnostima, mogao ponuditi neku od pojedinačnih stalnih usluga, potencijalne će korisnike o tome pravodobno obavijestiti.