3.2. Rezervacija stalnih pojedinačnih usluga

3.2. Rezervacija stalnih pojedinačnih usluga


Operator sustava skladišta plina raspolaže slobodnim kapacitetima za ugovaranje pojedinačne usluge zakupa stalnog kapaciteta utiskivanja sukladno informaciji objavljenoj na stranici 4.1. Pojedinačne stalne usluge.
Operator sustava skladišta plina trenutačno ne raspolaže kapacitetima za ponudu stalnih pojedinačnih usluga radnog volumena ni kapaciteta povlačenja.
Zahtjev za rezervaciju pojedinačne usluge zakupa stalnog kapaciteta utiskivanja za raspoložive kapacitete utiskivanja, koje je na dan podnošenja zahtjeva za rezervaciju objavio Operator sustava skladišta plina, mogu podnijeti jedino Podnositelji koji u trenutku podnošenja zahtjeva raspolažu zakupljenim radnim volumenom sustava skladišta plina.
 
Rokovi za rezervaciju stalnih pojedinačnih usluga:
 
 
Za zakup pojedinačne stalne usluge na rok Objava potrebnih informacija o raspoloživim uslugama Rok korisniku za podnošenje Zahtjeva za rezervaciju stalnih pojedinačnih usluga
 
Godišnji
 
Do 10. rujna za sljedeću skladišnu godinu
Do 25. rujna tekuće skladišne godine za sljedeću  skladišnu godinu
 
Mjesečni
Najkasnije do petog dana tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec/e Do desetog dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec/e (najdulje do kraja skladišne godine)
 
Dnevni*
Do 9:00 sati u tekućem danu za sljedeći dan/e Do 9:30 sati u tekućem danu
za sljedeći plinski dan
* Zahtjev za rezervaciju stalne pojedinačne usluge za neradni i prvi sljedeći radni dan nakon neradnog dana podnosi se tijekom radnog dana koji neposredno prethodi neradnom danu.
 
Dodatni rokovi za Operatora sustava skladišta plina i podnositelja Zahtjeva za rezervaciju stalne pojedinačne usluge, vezani uz ugovaranje  usluge stalnoga pojedinačnog kapaciteta utiskivanja na dnevnoj razini, nalaze se u obrascu Zahtjeva za rezervaciju stalne pojedinačne usluge.

Zahtjev za rezervaciju stalne pojedinačne usluge obvezujuća je ponuda Podnositelja zahtjeva.  
Postupak raspodjele stalnih pojedinačnih usluga definiran je Prilogom 4. Pravila korištenja sustava skladišta plina.