2.2. Standardne usluge operatora

2.2. Standardne usluge operatora

U skladu s odredbama V. izdanja Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 50/18)Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 26/20)Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 58/21) i Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 111/22) operator sustava skladišta plina korisnicima sustava skladišta nudi ove usluge:

         1.   Standardni paket skladišnog kapaciteta (SBU) kao stalnu uslugu 
         2.   Pojedinačne stalne usluge zakupa:   
                 • radnog volumena;
                 • stalnog kapaciteta utiskivanja;
                 • stalnog kapaciteta povlačenja.
         3.  Pojedinačne prekidive usluge zakupa:
                  • prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja na dnevnoj razini
                  • prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini
 

1. STANDARDNI PAKET SKLADIŠNOG KAPACITETA (SBU):
• Uslugu zakupa standardnog paketa skladišnog kapaciteta (skraćeno: SBU od engl. Standard bundled unit) operator nudi kao stalnu uslugu na godišnjoj razini, a za razdoblje od najviše pet skladišnih godina (iznimno za prvo regulacijsko razdoblje na tri godine odnosno do 2016/2017.)

• Standardni paket skladišnog kapaciteta - paket radnog volumena u iznosu od 55.493.895 kWh s pridruženim krivuljama ovisnosti kapaciteta utiskivanja i kapaciteta povlačenja o obujmu plina uskladištenog u određenom trenutku;

• U okviru korištenja ugovorenog SBU-a, a u skladu s pridruženom krivuljom utiskivanja te krivuljom povlačenja, korisnik sustava skladišta plina ostvaruje pravo na:
- nominaciju ugovorenoga stalnog kapaciteta utiskivanja u ciklusu utiskivanja ili kapaciteta povlačenja u ciklusu povlačenja, ovisno o obujmu plina uskladištenom u određenom  trenutku;
- nominaciju do iznosa ugovorenoga maksimalnog kapaciteta utiskivanja ili kapaciteta povlačenja, pri čemu će se pravo na korištenje kapaciteta iznad točke na pridruženoj krivulji ostvarivati na prekidivoj razini;
- virtualnu nominaciju do iznosa ugovorenoga maksimalnog kapaciteta utiskivanja ili maksimalnog kapaciteta povlačenja, pri čemu se pravo na korištenje kapaciteta ostvaruje na prekidivoj razini.

• Ugovoreni radni volumen maksimalna je količina prirodnog plina koja se može uskladištiti tijekom trajanja ugovorene usluge, a izražen je u kWh.

• Ugovoreni kapacitet utiskivanja maksimalna je količina plina izražena u kWh/dan koja se pod uvjetima iz čl. 20.2. Pravila korištenja sustava skladišta plina,  može utisnuti u plinskom danu, a koja varira ovisno o trenutačnoj količini uskladištenog plina svakoga pojedinog korisnika sustava skladišta plina, što je definirano Potvrdom o ugovorenoj usluzi.

• Ugovoreni kapacitet povlačenja maksimalna je količina plina izražena u kWh/dan koja se pod uvjetima iz čl. 20.1. Pravila korištenja sustava skladišta plina, može povući u plinskom danu, a koja varira ovisno o trenutačnoj količini uskladištenog plina svakoga pojedinog korisnika sustava skladišta plina, što je definirano Potvrdom o ugovorenoj usluzi.

• Pridruženom krivuljom utiskivanja i krivuljom povlačenja za svakog korisnika definiran je maksimalni kapacitet utiskivanja/povlačenja u određenom trenutku korištenja ugovorene usluge, koji ovisi o količini plina koju korisnik ima uskladištenu u tom trenutku.

• Nakon primanja Zahtjeva za rezervaciju SBU-a, operator sustava skladišta provodi postupak raspodjele SBU-a prema unaprijed definiranim pravilima propisanima V. izdanjem Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 50/18)Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 26/20)Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 58/21) i Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 111/22).
 
• Nakon okončanog postupka raspodjele SBU-a, operator sustava skladišta plina korisnicima dostavlja Tipski ugovor o skladištenju plina s pripadajućom Potvrdom o ugovorenoj usluzi.


2. POJEDINAČNE STALNE USLUGE zakupa radnog volumena, stalnog kapaciteta utiskivanja ili stalnog kapaciteta povlačenja kao razdvojenih usluga
 
pojedinačna usluga zakupa stalnoga radnog volumenapojedinačna usluga temeljem koje korisnik ugovara zakup radnog volumena na određeno vremensko razdoblje;

stalni kapacitet utiskivanja – pojedinačna usluga na temelju koje korisnik sustava skladišta plina stječe pravo na korištenje ugovorenih kapaciteta utiskivanja čije korištenje operator sustava skladišta plina ne može prekinuti ili ograničiti, osim u slučajevima propisanim pozitivnim pravnim propisima;

stalni kapacitet povlačenja – pojedinačna usluga na temelju koje korisnik sustava skladišta plina stječe pravo na korištenje ugovorenih kapaciteta povlačenja čije korištenje operator sustava skladišta plina ne može prekinuti ili ograničiti, osim u slučajevima propisanim pozitivnim pravnim propisima;
 
Dodatno ugovorena stalna pojedinačna usluga zakupa radnog volumena ne mijenja početnu vrijednost ranije ugovorenoga maksimalnog dnevnog kapaciteta utiskivanja ili maksimalnoga dnevnog kapaciteta povlačenja.

Nakon ugovaranja stalne pojedinačne usluge zakupa radnog volumena, operator sustava skladišta plina postojećem korisniku sustava skladišta plina ažurira izvorne krivulje ovisnosti kapaciteta povlačenja i kapaciteta utiskivanja o obujmu plina uskladištenog u određenom trenutku te  se isto definira  u Potvrdi o ugovorenoj usluzi.

Dodatno ugovorena pojedinačna usluga zakupa stalnog kapaciteta utiskivanja i/ili stalnog kapaciteta povlačenja mijenja početnu vrijednost ranije ugovorenoga dnevnog kapaciteta utiskivanja i/ili dnevnog kapaciteta povlačenja.

Nakon ugovaranja pojedinačne usluge zakupa stalnog kapaciteta utiskivanja i/ili stalnog kapaciteta povlačenja, operator sustava skladišta plina  postojećem korisniku sustava skladišta plina ažurirati izvorne krivulje ovisnosti kapaciteta utiskivanja i/ili kapaciteta povlačenja o uskladištenom obujmu plina u određenom trenutku te isto definira  u Potvrdi o ugovorenoj usluzi.

• Obrasce za rezervaciju kapaciteta za pojedinačne stalne usluge možete pronaći na 3.1.
 

3. POJEDINAČNE PREKIDIVE USLUGE: 
• Operator sustava skladišta plina postojećim korisnicima sustava skladišta plina, koji imaju ugovoren standardni paket skladišnog kapaciteta (dalje: SBU), nudi ove pojedinačne prekidive usluge zakupa:
- prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja na dnevnoj razini
- prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini

• Operator nudi uslugu korištenja prekidivoga nenominiranog kapaciteta na dnevnoj razini koja omogućava Korisnicima da na prekidivoj osnovi koriste kapacitet utiskivanja ili kapacitet povlačenja koji ne koriste drugi Korisnici.

• Operator sustava skladišta plina ima pravo prekinuti ili ograničiti pružanje pojedinih prekidivih usluga.

• Pravo na korištenje prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili prekidivoga kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini operator sustava skladišta plina dodijelit će nakon prihvaćanja nominacija za korištenje ugovorenih stalnih usluga.

• Prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja na dnevnoj razini – usluga na temelju koje korisnik sustava skladišta plina stječe pravo na nominaciju neugovorenih kapaciteta utiskivanja, a čije korištenje operator sustava skladišta plina može djelomično ili potpuno ograničiti.

• Prekidivi nenominirani kapacitet povlačenja na dnevnoj razini – usluga na temelju koje korisnik sustava skladišta plina stječe pravo na nominaciju neugovorenih kapaciteta povlačenja, a čije korištenje operator sustava skladišta plina može djelomično ili potpuno ograničiti.

• Ugovaranjem prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja i/ili nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini korisnik sustava skladišta plina ostvaruje pravo na nominaciju neugovorenih kapaciteta utiskivanja i/ili neugovorenih kapaciteta povlačenja.

• Pravo na korištenje prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini operator sustava skladišta plina dodijelit će temeljem pripadajuće Potvrde o ugovorenoj usluzi a nakon prihvaćanja nominacija za korištenje prekidivih kapaciteta u okviru korištenja usluge SBU-a.

• Obrasce za rezervaciju kapaciteta za pojedinačne stalne usluge možete pronaći na 3.1.