Tehničke karakteristike PSP-a Okoli

Tehničke karakteristike PSP-a Okoli

Podzemno skladište plina (PSP) Okoli smješteno je na lokaciji Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

Tehničke karakteristike: 
  • radni volumen: 438.000.000 m3 plina
  • maksimalni kontinuirani kapacitet povlačenja plina iz skladišta (Qmaks. pov.) = 240.000 m3/h (5,76 × 106 m3/dan)
  • maksimalni kontinuirani kapacitet utiskivanja plina u skladište (Qmaks. ut.) = 180.000 m3/h (4,32 × 106 m3/dan)
  • minimalni kapacitet povlačenja plina iz skladišta (Qmin. pov.) = 20.000 m3/h
  • minimalni kapacitet utiskivanja plina u skladište (Qmin. ut.) = 27.000 m3/h
  • maksimalni dopušteni dinamički tlak na ušću bušotina tijekom utiskivanja: 190 bar

Tlak postrojenja (ulazni/izlazni) na mjestu ulaza u transportni sustav:
  • minimalni: 25 bar
  • maksimalni: 45 bar

S obzirom na to da je PSP Okoli sezonsko skladište, tehnološki se proces provodi u dva ciklusa:
  • ciklus utiskivanja koji traje od 1. travnja do 30. rujna (± 30 dana) i 
  • ciklus povlačenja koji traje od 1. listopada do 31. ožujka (± 30 dana).  
 
Priključenje na transportni sustav: PSP Okoli, Naftaplinska 10, Velika Ludina, Republika Hrvatska.
 


Više informacija o Operatoru transportnog sustava