Sektor poslovnih funkcija

Sektor poslovnih funkcija

direktorica: mr. sc. Renata Novosel-Belavić, dipl. oec.

SEKTOR POSLOVNIH FUNKCIJA 
obavlja širok djelokrug poslova, ponajprije financijskih i komercijalnih, ali i ostalih aktivnosti koje su nužne za funkcioniranje Društva. Tako SPF u svojem sastavu ima tri službe: Službu financijskih i računovodstvenih poslova, Službu komercijalnih poslova te Službu pravnih, kadrovskih i općih poslova.

Službi financijskih i računovodstvenih poslova obavljaju se poslovi troškovnog i financijskog računovodstva kroz domenu računovodstva poreza, a provode se u okviru dviju osnovnih grupa:
  • financijskih poslova primanja i likvidature ulaznih računa, obračuna plaća i ostalih naknada, obavljanje platnog prometa, blagajničkog poslovanja, koordinacije aktivnosti prikupljanja podataka od drugih organizacijskih jedinica u Društvu pri izradi izvješća za potrebe internih i eksternih korisnika financijskih izvješća te koordinacije provođenja postupaka izrade poslovnih planova Društva   
  • poslova računovodstva poreza i troškovnog računovodstva putem koncepta klasifikacije, evidentiranja, mjerenja i analize troškova usluga skladištenja plina te primjenom računovodstvenih standarda i načela radi objektivnog prikazivanja poslovnih transakcija i izrade financijskih izvješća, izrade financijskog dijela poslovnih planova te suradnje s mjerodavnim tijelima pri obavljanju revizije i kontrole poslovanja.

Aktivnosti Službe komercijalnih poslova također se dijele na dvije osnovne grupe:
  • poslove prodaje i raspodjele skladišnih kapaciteta - procjene boniteta korisnika, izrade ugovora o skladištenju plina, praćenja realizacije prihoda i naplate potraživanja, komunikacije s korisnicima, potpore korisnicima pri uporabi IT-platforme za nominiranje skladišnih kapaciteta, kao i poslove regulatorne usklađenosti - koordinacije aktivnosti pri izradi dokumentacije za potrebe određivanja visine tarifnih stavka usluga skladištenja plina, dostavu podataka i dokumentacije sukladno metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavka za skladištenje plina, usklađivanje i primjenu zakonske regulative EU-a i RH kojom je regulirano obavljanje energetske djelatnosti iz predmeta poslovanja Društva, suradnje s mjerodavnim tijelima u postupcima predlaganja i donošenja zakonskih i podzakonskih propisa te izvještavanja o količinama uskladištenog plina i ugovorenim skladišnim kapacitetima
  • poslove nabave i ugovaranja robe, radova i usluga u skladu s planom nabave i planom poslovanja - provedbu svih postupaka nabave, izradu natječajne dokumentacije i ugovora, praćenje realizacije sklopljenih ugovora te komunikacije s mjerodavnim institucijama.

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova zadužena je za tri grupe aktivnosti:
  • pravne poslove - praćenje i primjenu zakonske regulative koja se odnosi na predmet poslovanja Društva i izradu općih akata za pravno reguliranje poslovanja, izradu ugovora i pravnih mišljenja u vezi s poslovima iz djelatnosti Društva te za rješavanje imovinskopravnih odnosa s vlasnicima zemljišta, koja su vezana uz projekte Društva, kao i uknjižbe imovine i prava u zemljišnim i drugim javnim knjigama 
  • kadrovske poslove - sve aktivnosti vezane uz prava i obveze zaposlenika, njihov prijam u radni odnos, tijek i prestanak radnog odnosa, kao i izradu plana kadrova te plana obrazovanja i stručnog osposobljavanja temeljem prijedloga makroorganizacijskih jedinica, analizu i izradu prijedloga promjena kataloga radnih mjesta, organizacijske strukture i sistematizacije radnih mjesta
  • opće poslove – poslove koordinacije pribavljanja osiguranja imovine i osoba, organiziranje poslova tehničkog održavanja i čišćenja poslovnih objekata i službenih vozila te druge administrativne servise za potrebe Društva.