VAŽNO! - Obavijest korisnicima: rezervacija SBU-a za razdoblje 2017. - 2021.

VAŽNO! - Obavijest korisnicima: rezervacija SBU-a za razdoblje 2017. - 2021.

Poštovani sadašnji i budući korisnici sustava skladišta plina,

ovim Vas putem obavještavamo da smo na svojim internetskim stranicama objavili:

  1. Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. (NN 122/2016);

  2. Raspoložive usluge SBU-a te krivulje utiskivanja i povlačenja za sljedeće petogodišnje regulacijsko razdoblje;

  3. Obrazac Zahtjeva za rezervaciju SBU-a broj: Z-SBU-001-2017;

  4. Cjenik nestandardnih usluga;

  5. Pravila korištenja sustava skladišta plina.

Na temelju odredaba čl. 40.7. Pravila korištenja sustava skladišta plina, a s obzirom na to da je 15. 1. 2017. nedjelja, Operator će zahtjeve za rezervaciju standardnih paketa skladišnih kapaciteta (Obrazac broj:  Z-SBU- 001-2017) primati do 16. siječnja 2017. godine.
Zahtjev se može urudžbirati radnim danom od 8:00 do 15:00 sati (ponedjeljak-petak) ili dostaviti preporučenom pošiljkom, koju Operator mora primiti (na adresu Veslačka 2-4, 10.000 Zagreb) najkasnije u ponedjeljak 16. siječnja 2017. do 15:00 sati.
Zahtjev treba dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ZAHTJEV ZA REZERVACIJU SBU-a – NE OTVARATI“
Zahtjeve koji pristignu 16. siječnja 2017. nakon 15:00 sati Operator neće uzeti u postupak raspodjele.  
U skladu s člankom 40.7. Pravila korištenja sustava skladišta plina zahtjevu je potrebno priložiti:

  • izvod iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva;

  • kopiju važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti kojom ostvaruje pravo pristupa skladištu;

  • obrazac o bonitetu BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana za tvrtke sa sjedištem u RH;

  • za tvrtke sa sjedištem izvan RH financijska izvješća za protekle tri godine ili drugi relevantan dokaz financijske sposobnosti sukladan propisima države sjedišta podnositelja;

  • običnu zadužnicu za ozbiljnost ponude u iznosu od 10% vrijednosti usluge skladištenja iz dostavljenog zahtjeva, s tim da iznos ne može biti manji od100.000,00 kn niti veći od 1.300.000,00 kn, a koju će Operator vratiti podnositelju zahtjeva nakon obostrano potpisanog Ugovora o skladištenju.