Rok za rezervaciju SBU-a: 31. 1. 2017.

Rok za rezervaciju SBU-a: 31. 1. 2017.

Na temelju odredaba čl. 40.7. Pravila korištenja sustava skladišta plina i Izmjene Pravila korištenja sustava skladišta plinaOperator će zahtjeve za rezervaciju standardnih paketa skladišnih kapaciteta (Obrazac broj:  Z-SBU- 001-2017) primati do 31. siječnja 2017. godine.
Zahtjev se može urudžbirati radnim danom od 8:00 do 15:00 sati (ponedjeljak-petak) ili dostaviti preporučenom pošiljkom, koju Operator mora primiti (na adresu Veslačka 2-4, 10000 Zagreb) najkasnije u utorak 31. siječnja 2017. do 15:00 sati.
Zahtjev treba dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ZAHTJEV ZA REZERVACIJU SBU-a – NE OTVARATI“
Zahtjeve koji pristignu 31. 1. 2017. nakon 15:00 sati Operator neće uzeti u postupak raspodjele. 
U skladu s člankom 40.7. Pravila korištenja sustava skladišta plina zahtjevu je potrebno priložiti:
  • izvod iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva;
  • kopiju važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti kojom ostvaruje pravo pristupa skladištu;
  • obrazac o bonitetu BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana za tvrtke sa sjedištem u RH;
  • za tvrtke sa sjedištem izvan RH financijska izvješća za protekle tri godine ili drugi relevantan dokaz financijske sposobnosti sukladan propisima države sjedišta podnositelja;
  • običnu zadužnicu za ozbiljnost ponude u iznosu od 10% vrijednosti usluge skladištenja iz dostavljenog zahtjeva, s tim da iznos ne može biti manji od 100.000,00 kn niti veći od 1.300.000,00 kn, a koju će Operator vratiti podnositelju zahtjeva nakon obostrano potpisanog Ugovora o skladištenju.