Pravila korištenja sustava skladišta plina

Pravila korištenja sustava skladišta plina

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o tržištu plina (Narodne novine, br. 28/2013) i Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa 310-05/13-02/137, Ur.br. 371-01/13-03) od 23. prosinca 2013. godine tvrtka Podzemno skladišta plina d.o.o. donosi Pravila korištenja sustava skladišta plina.
Pravilima korištenja sustava skladišta plina uređuju se opis sustava skladišta plina, razvoj, građenje i održavanje sustava skladišta plina, upravljanje i nadzor nad sustavom skladišta plina, postupak rezervacije i korištenja kapaciteta sustava skladišta plina, nominacije korištenja sustava skladišta plina, trgovanje kapacitetima sustava skladišta plina, povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, usluge operatora sustava skladišta plina, prava i dužnosti operatora sustava skladišta plina i korisnika sustava skladišta plina, ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja sustava skladišta plina, naknada štete, objava podataka i razmjena informacija te mjerna pravila i pravila raspodjele kod skladištenja plina. Pravila korištenja sustava skladišta plina dužan je primjenjivati operator sustava skladišta plina, korisnici sustava skladišta plina, operator transportnog sustava, operator distribucijskog sustava, operator tržišta plina, proizvođač prirodnog plina te voditelj bilančne skupine.