Obavijest o primanju zahtjeva za rezervaciju SBU-a

Obavijest o primanju zahtjeva za rezervaciju SBU-a

Poštovani sadašnji i budući korisnici sustava skladišta plina!

Ovim vas putem obavještavamo da na Obrascu Zahtjeva za rezervaciju SBU-a broj: Z-SBU-001-2017 možete podnijeti svoje zahtjeve za rezervaciju preostaloga raspoloživog broja neraspodijeljenih SBU-a, i to:
Skladišna godina: 2017. 2018.   2019.    2020.    2021.
Raspoloživi broj SBU-a:    3     3      3      3     3

Zahtjevi moraju biti primljeni i urudžbirani kod Operatora (Veslačka 2-4, 10000 Zagreb) najkasnije dana 24. 3. 2017. do 15:00 sati.
Zahtjev treba dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: ZAHTJEV ZA REZERVACIJU SBU-a – NE OTVARATI
Zahtjeve koji na urudžbeni zapisnik pristignu nakon 15:00 sati dana 24. 3. 2017. Operator neće uzeti u postupak raspodjele. 
U skladu s člankom 40.7. Pravila korištenja sustava skladišta plina zahtjevu je potrebno priložiti:
• izvod iz sudskog registra ili odgovarajući dokaz da je osoba ovlaštena djelovati u ime podnositelja zahtjeva;
• presliku važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti kojom ostvaruje pravo pristupa skladištu;
• obrazac o bonitetu BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana za tvrtke sa sjedištem u RH;
• za tvrtke sa sjedištem izvan RH financijska izvješća za protekle tri godine ili drugi relevantan dokaz financijske sposobnosti sukladan propisima države sjedišta podnositelja;
• običnu zadužnicu za ozbiljnost ponude u iznosu od 10% vrijednosti usluge skladištenja iz dostavljenog zahtjeva, s tim da iznos ne može biti manji od 100.000,00 kn niti veći od 1.300.000,00 kn, a koju će Operator vratiti podnositelju zahtjeva nakon obostrano potpisanog Ugovora o skladištenju.
Napomena: svi dokumenti osim važeće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti moraju biti izvornici.