Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

12. 10. 2020.: U skladu s čl. 36a Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18), čl. 20. Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/14), a vezano uz provedbu Direktive 2012/18/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ, tzv. direktive Seveso III, koja je u hrvatsko zakonodavstvo transponirana Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17 i 45/17 - Ispravak) te gore navedenim Pravilnikom objavljujemo Informacije za javnost u slučaju opasnosti i velike nesreće.

Iako u uvjetima normalnog rada i funkcioniranja skladišnog sustava ne dolazi do ispuštanja prirodnog plina u atmosferu, kada se radi o zaštiti okoliša i sigurnosti, ništa se ne prepušta slučaju. Svi uređaji i postrojenja pogona PSP Okoli opremljeni su sigurnosnim dojavljivačima koji alarmiraju i sprečavaju i najmanje štetne posljedice za ljude, objekte i okolinu. Uspostavljen je Registar onečišćavanja okoliša, a u skladu sa zakonskim propisima provodi se briga o otpadu te mjere emisije plinova u zrak iz stacionarnih izvora.

U PSP-u se redovito provode mjere zaštite na radu kako bi se spriječile eventualne opasnosti za sigurnost radnika i okoliša. U tu je svrhu izrađena procjena opasnosti na radnim mjestima koja se revidira svake dvije godine. Temeljem procjene utvrđene su potencijalne opasnosti i mjere za njihovo uklanjanje. Svi djelatnici PSP-a osposobljeni su za rad na siguran način, zaštitu od požara, a dio njih i za pružanje prve pomoći. Svake godine u svibnju, mjesecu zaštite od požara, održavaju se vatrogasne vježbe, kao i vježbe intervencija u zaštiti okoliša. U skladu s internim pravilnicima tvrtke stručne službe redovito provode nadzore provedbe mjera zaštite kako bi se sustav održao sigurnim i pouzdanim. Osim toga, redovito se  provode pregledi i ispitivanja te servisiranja opreme i postrojenja sukladno zakonskim obvezama i rokovima, a kako bi se mogućnost njihova oštećenja svela na minimum te u najvećoj mjeri očuvao izgled okoliša.